Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky / Právo na odstoupení od smlouvy

 

1. Poskytovatel / platnost

Přečtěte si prosím pozorně tyto všeobecné obchodní podmínky, neboť představují závaznou úpravu smluvního vztahu mezi Vámi (dále jen „Vy“ nebo „zákazník“) a naší společností barely digital GmbH & Co. KG, se sídlem Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Spolková republika Německo (dále jen „vintrica“ nebo „my“). Všeobecné obchodní podmínky zákazníka odchylné od těchto podmínek se nepoužijí, ledaže je vintrica výslovně akceptuje v písemné podobě.

Kontaktní údaje:

  • Adresa: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld
  • e-mail: service@vintrica.com
  • tel.: +420 910 920 955

 

2. Předmět smlouvy

Vintrica nabízí prostřednictvím internetových stránek vintrica.com, hu-vignette.com, sk-vignette.com, cze-vignette.com, si-vignette.com a bg-vignette.com online službu, která umožňuje zákazníkovi pověřit vintrica, aby obstarala u příslušného správního orgánu, provozovatele dálnice nebo u autorizovaného prodejního místa (dále jen „prodejní místo“) dálniční známku pro vozidlo s registrační značkou uvedenou zákazníkem, a to za odměnu (dále jen „poplatek za službu“).

Dálniční známky jsou vydávány výhradně příslušným správním orgánem cílové země v souladu s místními právními předpisy, vyhláškami a zákony. O vydání dálniční známky může rozhodovat pouze odpovědný orgán a vintrica nemá jakýkoliv vliv na rozhodnutí tohoto orgánu ohledně vydání či nevydání dálniční známky.

V tomto ohledu je vintrica vůči zákazníkovi povinna pouze podáním žádosti o vydání dálniční známky dle požadavku zákazníka, nikoli vlastním vydáním dálniční známky. Vintrica jako taková dálniční známky neprodává, nevydává, není provozovatelem pozemních komunikací ani neuděluje práva k jejich užívání.

 

3. Nabídka smlouvy, uzavření smlouvy

Prezentace dálničních známek na našich webových stránkách nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze seznam obvykle dostupných dálničních známek, které vintrica běžně obstarává.

Kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ odešlete závaznou objednávku k obstarání konkrétních dálničních známek uvedených na naší objednávkové stránce.

Vintrica Vás bude neprodleně e-mailem informovat o doručení Vaší objednávky. Potvrzením doručení však ještě nedochází k uzavření smlouvy.

Podle zvolené platební metody dáme na základě objednávky podnět k provedení platební transakce, případně přesměrujeme zákazníka přímo na poskytovatele platebních služeb, kterého si zákazník pro tyto účely zvolí. Po zadání svých platebních údajů může zákazník příkaz k úhradě potvrdit.

Přesměrování na schválenou platební metodu a následné zaplacení kupní ceny nebo poplatku zákazníkem však ještě není přijetím nabídky k uzavření smlouvy ze strany vintrica, a tedy nemá za následek uzavření smlouvy.

Smlouva je ze strany vintrica přijata až v okamžiku doručení jasného prohlášení písemnou formou (např. e-mailem) zákazníkovi.

 

4. Splnění smlouvy

Smlouva je ze strany vintrica řádně splněna v okamžiku, co bude ze strany vintrica u příslušného orgánu podána žádost o vydání dálniční známky odpovídající objednávce zákazníka.

 

5. Ceny a platba

Ceny uvedené na našich internetových stránkách zahrnují výši časového poplatku stanoveného příslušnými právními předpisy, poplatek za službu a zákonnou daň z přidané hodnoty . Sjednané ceny jsou pevné a konečné. Platbu lze provést bezhotovostně buď prostřednictvím služby PayPal, Giropay nebo kreditní kartou MasterCard či Visa.

 

6. Roční předplatné dálniční známky / Automatické obnovení smlouvy

Pokud zákazník pověří vintrica, aby u příslušného orgánu zajistila tzv. roční dálniční známku, nabídne mu vintrica možnost sjednání předplatného („automatické obnovení smlouvy“). Rozhodne-li se zákazník pro sjednání automatického obnovení smlouvy o zajištění roční dálniční známky tak, že v rámci objednávkového procesu zaškrtne na našich internetových stránkách odpovídající políčko, čímž uzavře smlouvu o předplatném, zažádá vintrica automaticky jménem zákazníka 2 dny před datem skončení platnosti původní dálniční známky o novou roční dálniční známku. Cena bude ze strany vintrica zákazníkovi odečtena 42 dnů před skončením platnosti aktuálně platné roční dálniční známky prostřednictvím platební metody zvolené zákazníkem při první objednávce. Za tímto účelem uděluje zákazník vintrica odpovídající oprávnění k odečtení příslušné částky.

Zákazník bere na vědomí, že se cena nové roční dálniční známky může měnit. V případě, že bude cena za novou roční dálniční známku vyšší o více než 5 % oproti roku předcházejícímu, vyrozumí o této skutečnosti vintrica zákazníka a umožní mu z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit.

Smlouva o předplatném je uzavírána na dobu neurčitou a lze ji kdykoliv vypovědět bez udání důvodu nejpozději 7 dní před odečtením částky předplatného (stanovení data viz výše). Po odečtení předplatného na prodloužení roční známky ze strany vintrica již není možné toto předplatné zrušit.

 

7. Povinnosti zákazníka

Zákazník se zavazuje poskytnout vintrica součinnost při plnění smlouvy, zejména má povinnost poskytnout jí správné osobní údaje a údaje ohledně registrovaného vozidla.

Zákazník se zaručuje, že je provozovatelem nebo registrovaným majitelem příslušného vozidla, nebo že má od registrovaného majitele vozidla, pro jehož registrační značku žádá o zajištění dálniční známky, plné oprávnění k tomu, aby podal u příslušného orgánu potřebnou žádost.

 

8. Odpovědnost a práva z vadného plnění

Vintrica je povinna poctivě, pečlivě a podle svých odborných schopností podat žádost o vydání dálniční známky dle objednávky zákazníka. V případě porušení takové povinnosti, tedy vadného plnění ze strany vintrica, má zákazník právo se domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy. Pokud vadu nelze odstranit a zákazník tak nemůže využívat příslušné pozemní komunikace, ke kterým se daná dálniční známka vztahuje, může se domáhat přiměřené slevy anebo od smlouvy odstoupit.

Zákazník je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost tuto vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od obdržení potvrzení o vydání dálniční známky.

Vintrica bez zbytečného odkladu potvrdí přijatou reklamaci a bude se ji poté snažit vyřešit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě oprávněného vytknutí vady neběží po dobu zpracování reklamace lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, pokud zákazník nemůže využívat příslušné pozemní komunikace, ke kterým se daná dálniční známka vztahuje, a které by jinak využívat mohl.

Zákazník má dále právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na náhradu takových nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud vintrica namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Za způsobenou škodu neseme odpovědnost pouze tehdy, pokud vintrica, event. některý z našich zástupců poruší základní (podstatnou) smluvní povinnost způsobem, který ohrožuje účel smlouvy, nebo pokud škoda vznikne v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání ze strany vintricy nebo některého z jejích zástupců. Pokud zaviněné porušení základní (podstatné) smluvní povinnosti nebude způsobeno hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním, pak bude naše odpovědnost omezena pouze na škodu, kterou jsme mohli v době uzavření smlouvy rozumně předvídat. Naše odpovědnost za vlastnosti produktu či služby, za újmu na zdraví a odpovědnost vyplývající ze závazných zákonných ustanovení tím zůstává nedotčena. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené spotřebiteli.

 

9. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem má právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči vintrica. K tomuto účelu můžete (ale nemusíte) použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy učiníte před uplynutím výše zmíněné lhůty.

Pokud od této smlouvy odstoupíte, je vintrica povinna vrátit Vám všechny platby, které od Vás obdržela, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které vintrica nabízí), a to neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy od Vás obdržíme oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, ledaže se s Vámi výslovně dohodneme jinak; v žádném případě Vám však tato úhrada nebude účtována.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej nazpět).

Adresa: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld e-mail: service@vintrica.com, tel.: +420 910 920 955

Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) na poskytnutí následujících služeb
poskytnutí následující služby (*)
Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace v listinné podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.

Poznámka k předčasnému zániku práva na odstoupení od smlouvy:

Upozorňujeme, že pokud zákazník zadá objednávku na obstarání dálniční známky se svým výslovným souhlasem tak, aby k jejímu obstarání ze strany vintrica došlo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaniká v takovém případě právo zákazníka na odstoupení od smlouvy, došlo-li již ze strany vintrica k poskytnutí služeb.

 

10. Písemná forma

Jakékoli dodatky a změny smlouvy mezi zákazníkem a vintrica musí být provedeny písemně. To platí i ve vztahu k tomuto požadavku na písemnou formu. Neexistují žádné vedlejší ústní dohody.

 

11. Soudní příslušnost / Rozhodné právo / Různá ustanovení

(1.) Pro všechny současné i budoucí nároky vyplývající z obchodního vztahu s podnikateli, včetně nároků plynoucích ze směnek a šeků, byla sjednána výhradní příslušnost podle sídla vintrica. V každém případě může vintrica své nároky uplatnit také u soudu v místě obecné příslušnosti zákazníka. Výhradní místní soudní příslušnost tím však zůstává nedotčena. Místem plnění je Klosterlechfeld, Spolková republika Německo.

(2.) Soudní příslušnost určená podle článku 11 odst. 1 se použije i v případě, že zákazník nemá obecnou soudní příslušnost v Německu, po uzavření smlouvy přesune své bydliště nebo místo obvyklého pobytu mimo Spolkovou republiku Německo nebo jeho bydliště či místo obvyklého pobytu nebude v době podání žaloby známo.

(3.) Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí výhradně německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(4.) Zákazník má právo uplatnit zadržovací právo pouze v případě existence protinároku vyplývajícího z této smlouvy. Zákazník může provést započtení pouze takových pohledávek, které byly pravomocně zjištěny nebo jsou nesporné.

(5.) Veškerá prohlášení vintrica mohou být zákazníkovi zasílána elektronicky. To platí i pro faktury vystavené v rámci smluvního vztahu.

(6.) Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatným, pak tato skutečnost nebude mít žádný vliv na platnost zbývajících ustanovení. V každém případě jsou smluvní strany povinny se namísto neplatného nebo nevymahatelného ustanovení dohodnout na takovém náhradním ustanovení, které přípustným a vymahatelným způsobem ve smyslu smlouvy mezeru ve smlouvě vyplní.

(7.) Podmínky používání webových stránek a informace o tom, jakým způsobem vintrica využívá vaše osobní údaje, jsou dostupné zde: https://www.vintrica.com/cz/ochrana-dat/

(8.) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

(9.) Vintrica smlouvu uchovává po dobu vyžadovanou právními předpisy. Zákazník může ke smlouvě získat přístup na základě žádosti zaslané emailem na adresu service@vintrica.com.

(10.) Zákazník může opravit chyby vzniklé během zadávání dat před dokončením objednávky v průběhu jednotlivých technických kroků vedoucích k uzavření smlouvy tak, jak je popsáno v článku 2 a 3 a uvedeno na webových stránkách.

 

12. Mimosoudní řešení sporů a stížnosti

Informace o řešení spotřebitelských sporů podle § 36 německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG):

Naše společnost se neúčastní žádných řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro rozhodování spotřebitelských sporů v Německu.

 

Příslušná komise pro rozhodování spotřebitelských sporů v Německu:

Obecná komise pro rozhodování spotřebitelských sporů při Centru pro rozhodčí řízení
Strassburger Str. 8
77694 Kehl

Je-li zákazník spotřebitelem v České republice, může rovněž využít systém mimosoudního řešení sporů před Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Informace o mimosoudním řešení sporů jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Zákazník je zároveň oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je v Německu:

Universalschlichtungsstelle des Bundes
Zentrum für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein

Zákazník je zároveň oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je v České republice:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Informace o řešení sporů on-line podle čl. 14 odst. 1 nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů on-line (platforma pro řešení sporů on-line), která je přístupná na internetových stránkách www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži. Vintrica není povinna ani ochotna účastnit se řízení o řešení sporů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od: 25.11.2022

- Konec obchodních podmínek -